Regulamin świadczenia usług przez Versum sp. z o.o.

Preambuła

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) określa warunki i zasady świadczenia usług przez Versum sp. z o.o., w zakresie wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem.

 1. DEFINICJE

  1. Operator – Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 32, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756.
  2. Usługi – narzędzia i inne świadczenia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Kontrahenta, udostępnione w Serwisie przez Operatora na warunkach
   niniejszego Regulaminu.
  3. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem www.szkliwo.net.
  4. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
   ustawa przyznaje zdolność prawną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług, poprzez dokonanie Rejestracji lub złożenie zamówienia.
  5. Konto Kontrahenta (dalej także jako “Konto”) – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Kontrahenta, umożliwiająca
   korzystanie przez Kontrahenta z Usług oraz zarządzanie profilami Użytkowników.
  6. Użytkownik – Kontrahent oraz każda osoba lub podmiot, któremu Kontrahent udzielił dostępu do Konta, poprzez utworzenie profilu o określonych
   uprawnieniach.
  7. Opłata – Opłata Abonamentowa oraz Opłata Dodatkowa, płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych, po wystawieniu przez
   Operatora dokumentu księgowego.
  8. Opłata Abonamentowa - wynagrodzenie wnoszone za Plan Abonamentowy z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej). Uregulowanie
   opłaty skutkuje przedłużeniem ważności Konta.
  9. Opłata Dodatkowa - wynagrodzenie wnoszone przez Kontrahenta za Usługi Dodatkowe z góry (chyba, że Tabela Opłat stanowi inaczej),
   zgodnie z Tabelą Opłat.
  10. Siła wyższa – zdarzenia spowodowane przyczynami, których nie można było przewidzieć i na które Operator nie miał wpływu, pomimo dołożenia
   najwyższej staranności w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamieszki.
  11. Okres Próbny – czternaście dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Rejestracji, w których ważne jest Konto Kontrahenta i w których Kontrahent
   może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia Opłat.
  12. Plan Abonamentowy – (dalej także jako “Plan”) – zakres Usług świadczony przez Operatora (w zależności od wybranego przez Kontrahenta rodzaju Planu,
   zgodnie z Tabelą Opłat).
  13. Usługi Dodatkowe – Usługi wybrane przez Kontrahenta poza Planem Abonamentowym.
  14. Rejestracja – wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych
   oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta oraz
   rozpoczęciem Okresu Próbnego.
  15. Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
  16. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Tabelą Opłat.
  17. Tabela Opłat – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat oraz terminie ich realizacji.
  18. Strona – Operator lub Kontrahent.
  19. Zablokowanie Konta (dalej także jako “Blokada Konta”) – uniemożliwienie Kontrahentowi korzystanie z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
  20. Pomoc Techniczna – wsparcie Kontrahenta w zakresie obsługi Konta Kontrahenta.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji.

  2. Dostęp do Usług jest możliwy wyłącznie dla podmiotów, które dokonały uprzedniej Rejestracji.

  3. Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahentów z Usług.

 3. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA

  1. Kontrahent jest dysponentem danych jakie wprowadził w zakresie Konta.
  2. Kontrahent ma prawo do bezpłatnej Pomocy Technicznej drogą poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie lub za pośrednictwem
   infolinii.
  3. Kontrahent zobowiązany jest do:

   1. podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie Rejestracji oraz zamawiania Usług,
   2. terminowego regulowania Opłat,
   3. niezwłocznej aktualizacji danych Kontrahenta w przypadku ich zmiany.
  4. Kontrahent oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.

  5. Kontrahent nie może dostarczać w zakresie Serwisu oraz Konta Kontrahenta treści o charakterze bezprawnym.

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

  1. Operator świadczy Usługi w zakresie wybranym przez Kontrahenta, przy zachowaniu należytej staranności.

  2. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Kontrahenta w przypadku:

   1. naruszenia przez Kontrahenta niniejszego Regulaminu,

   2. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje,

   3. powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji lub składania zamówienia,

   4. innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie.

  3. Kontrahent jest informowany o Blokadzie Konta, bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta oraz
   poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Kontrahenta.

  4. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Serwisu. Operator dołoży wszelkich starań, aby
   wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie.
 5. ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Po dokonaniu Rejestracji następuje aktywacja Konta Kontrahenta na Okres Próbny. Przeprowadzenie Rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i
   akceptacją Regulaminu przez Kontrahenta.
  2. W Okresie Próbnym oraz po jego zakończeniu Kontrahent może złożyć zamówienie na świadczenie Usług. Celem złożenia zamówienia należy wypełnić
   formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta wskazując:

   1. Plan Abonamentowy,
   2. Usługi Dodatkowe,
   3. czas ważności Konta Kontrahenta (czas trwania Umowy),
   4. dane niezbędne do wystawienia faktur oraz adres poczty elektronicznej, na jaki faktury mają być wysyłane.
  3. Po Okresie Próbnym, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu złożenia zamówienia na świadczenie Usług.
  4. W przypadku, gdy Kontrahent nie opłaci złożonego zamówienia lub nie ureguluje Opłat, w terminie wskazanym w przesłanym do niego dokumencie
   księgowym, pomimo wezwaniu go przez Operatora w formie mailowej na adres podany przez Kontrahenta oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w
   zakresie Konta Kontrahenta do realizacji płatności, w dodatkowym siedmiodniowym terminie, Konto Kontrahenta zostanie zablokowane do czasu
   opłacenia zamówienia lub uregulowania Opłat.
  5. Opłata winna być uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia dokumentu księgowego.
  6. Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
  7. Za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment przedłużenia okresu ważności Konta Kontrahenta w zakresie wybranego Planu
   Abonamentowego lub Usług Dodatkowych, co zostaje potwierdzone wystawieniem dokumentu księgowego.
  8. W czasie trwania Umowy, Kontrahent może zmienić Plan Abonamentowy lub wydłużyć ważność Konta z tym zastrzeżeniem, iż wybór Planu o niższej
   cenie, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat. Zmiana Planu Abonamentowego lub wydłużenie okresu ważności Konta
   zostaje wprowadzone z chwilą dokonania ich przez Kontrahenta w zakresie Konta.
  9. Rozliczenie należności z tytułu zmiany Planu Abonamentowego w przypadku wybrania Planu o wyższej cenie, zostanie dokonane zgodnie z Tabelą
   Opłat, proporcjonalnie do okresu w jakim Kontrahent korzystał z poszczególnych Planów Abonamentowych.
  10. Kontrahent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem że wypowiedzenie powinno być złożone nie później niż na
   trzy dni robocze przed końcem okresu ważności Konta Kontrahenta. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w terminie, o którym mowa powyżej
   stosuje się punkt 5.14 Regulaminu. Wypowiedzenie może być dokonane w następujący sposób:

   1. pisemnie na adres Operatora,
   2. za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@szkliwo.net,
   3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakresie Konta Kontrahenta
   4. za pomocą funkcjonalności dostępnej w zakresie Konta Kontrahenta.
  11. Wypowiedzenie umowy nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat.

  12. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, na jego wniosek skierowany do Operatora za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez
   formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta, w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wypowiedzenia Umowy:

   1. Operator sporządzi i przekaże Kontrahentowi na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji lub inny adres wskazany przez Kontrahenta
    kopię danych znajdujących się w zakresie Konta Kontrahenta, lub

   2. Operator przechowa dane znajdujące się w zakresie Konta Kontrahenta przez czas ustalony z Kontrahentem.

  13. Po upływie terminu wskazanego w punkcie 5.12 powyżej, Konto Kontrahenta zostaje usunięte, chyba że Kontrahent postanowił inaczej zgodnie z
   punktem 5.12.2.
  14. Brak wypowiedzenia Umowy przez Kontrahenta, skutkuje automatycznym przedłużeniem ważności Konta Kontrahenta (zawarciem nowej Umowy) zgodnie z
   Planem Abonamentowym, Usługami Dodatkowymi i na czas wskazany przez Kontrahenta podczas składania zamówienia lub jaki Kontrahent wskazał po
   złożeniu zamówienia w zakresie swojego Konta. W takim przypadku ważność Konta jest przedłużana z tym zastrzeżeniem, iż w sytuacji braku
   dostępności w Serwisie dotychczasowego Planu Abonamentowego, Kontrahentowi zostanie przypisany Plan najbardziej zbliżony (biorąc pod uwagę
   kryterium liczby terminarzy), na co Kontrahent wyraża zgodę.

  15. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

  16. Operator może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyny Blokady, o których mowa w 4.2 nie ustaną w terminie 30 dni
   od jej dokonania.

 6. DANE KONTRAHENTA

  1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów jest Versum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Kolejowa 32, 43-300 Bielsko Biała,
   NIP: 9372676744, REGON:362795750, KRS: 0000581756. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahenta: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres
   poczty elektronicznej.

  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi
   przepisami prawa, w tym:

   1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182),

   2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

  3. Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do świadczenia Usług (w przypadku Kontrahentów będących osobami
   fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą).

  5. Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Kontrahenta lub Użytkowników w zakresie Konta Kontrahenta.
 7. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

  1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie
   z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej
   z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści
   lub z okoliczności.

  2. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora,
   zgodnie ze złożonym przez Kontrahenta zamówieniem. Kontrahent nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te
   wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej. Odpowiedzialność Operatora jest ograniczona do wysokości
   trzykrotności miesięcznej Opłaty Abonamentowej.
  2. Odpowiedzialność Operatora za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

   1. okoliczność niezależna od Operatora (np. przypadek Siły Wyższej, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta);
   2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi, o ile łączna
    przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w miesiącu kalendarzowym.
   3. błąd lub opóźnienie w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
  3. Kontrahent zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działania lub zaniechania
   Kontrahenta, zarówno zakresie strat jak i utraconych korzyści. W tym Kontrahent obowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez
   Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.

  4. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.

 9. REKLAMACJE

  1. Kontrahent ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu.

  2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@szkliwo.net lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie
   Konta.

  3. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Kontrahenta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji
   (umożliwiający jej rozpatrzenie).

  4. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Kontrahent:

   1. nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie,

   2. nie podał danych umożliwiających identyfikację Kontrahenta.

  5. W przypadku, o którym mowa w 9.4.1.- 9.4.2 termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Kontrahent dostarczył Operatorowi
   brakujące informacje.

  6. Odpowiedź na reklamację Operator kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kontrahenta.

 10. WARUNKI TECHNICZNE

  1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu oraz Usług niezbędny jest:

   1. komputer – posiadający dostęp do sieci Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową lub
   2. urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowa podlega prawu polskiemu.

  2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zakresie Serwisu lub Usług, które nie stanowią modyfikacji istotnych postanowień Regulaminu, w
   tym:

   1. wynikających z wydanej decyzji administracyjnej lub wyroku,
   2. wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   3. zmiany szaty graficznej oraz funkcjonalności.
  3. Kontrahent zostanie poinformowany o zmianach o których mowa w 11.2. w zakresie Konta. Zmiany, wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

   Operator poinformuje Kontrahenta drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail oraz w zakresie Konta co najmniej 14 dni przed ich
   wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu oraz Konta Kontrahenta po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga
   składania przez Kontrahenta żadnego odrębnego oświadczenia.

  5. Zmiana Tabeli Opłat nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.
  6. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na
   ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

  7. Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Kontrahenta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 16
   kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503).

  8. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
   Operatora.

 

 

 

Załącznik numer 1

 

Tabela Opłat

 

Nazwa pakietu

Solo

Duet

Medium

Pro

przeznaczenie pakietu

dla 1 lekarza

dla 2 lekarzy

dla 3-6 lekarzy

dla 7-22 lekarzy

ilość SMSów w pakiecie

100

200

300

500

abonament

49,00 zł/msc

89,00 zł/msc

129,00 zł/msc

299,00 zł/msc

koszt 1 SMS poza pakietem*

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

0,10 zł

 

* Należne Usługodawcy kwoty będą płacone do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa bądź sms-y zostały wykorzystane na podstawie wystawionego przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.